Pravilnik o ribiških kandidatih

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU RIBIŠKIH PRIPRAVNIKOV
IN OPRAVLJANJU RIBIŠKIH IZPITOV

A. Ribiški pripravnik

1. člen
Ribiški pripravnik je član ribiške družine z vsemi pravicami in dolžnostmi, vendar z omejenimi
pravicami pri ribolovu. Ribolov lahko izvaja zgolj v spremstvu mentorja ali drugega člana RD v
dogovoru z mentorjem.

2. člen
Ob sprejemu ribiškega pripravnika, mora ribiška družina ribiškemu pripravniku določiti mentorja,
izročiti program pripravniškega dela in pripravniški dnevnik, izročiti interne akte ribiške družine in
ga seznaniti s strokovno literaturo potrebno za pripravo na ribiški izpit.

3. člen
Pripravniški staž ribiškega pripravnika traja najmanj šest mesecev in se zaključi z uspešno
opravljenim ribiškim izpitom.
B: Usposabljanje ribiškega pripravnika in priprava na ribiški izpit

4. člen
Priprava ribiškega pripravnika na ribiški izpit se izvaja v ribiških družinah pod vodstvom mentorja in
inštruktorjev.

5. člen
Mentor je dolžan seznaniti ribiškega pripravnika s posebnostmi ribiškega okoliša, v katerem izvaja
ribiško upravljanje pristojna ribiška družina, s posebnostmi izvajanja ribolova v ribolovnih revirjih
tega okoliša in z vsebino internih aktov ribiške družine.

6. člen
Ribiška družina je dolžna sama, v sodelovanju z drugimi ribiškimi družinami ali v sodelovanju z
območnimi zvezami ribiških družin na podlagi Priročnika za ribiče organizirati usposabljanje ribiških
pripravnikov iz vsebin, predpisanih za opravljanje izpitov.
Usposabljanja ribiških pripravnikov vodijo inštruktorji pripravnikov. Inštruktorje pripravnikov na
predlog ribiških družin imenuje upravni odbor RZS. Inštruktorje pripravnikov usposobi Ribiška
zveza Slovenije, ki izvede usposabljanje inštruktorjev najmanj enkrat letno.
2/4

7. člen
Pogoji za pristop ribiškega pripravnika k ribiškemu izpitu so naslednji:
– obisk usposabljanja, ki ga organizira ribiška družina pod vodstvom inštruktorjev pripravnikov;
– opravljene najmanj tri aktivnosti vezane na upravljanje z ribiškim okolišem kot so: pomoč pri
vlaganju rib; sodelovanje pri čistilnih akcijah; pomoč pri elektroribolovu; varovanje drstišč;
reševanje rib; delo v ribogojnici in sodelovanje pri raziskovalnih nalogah s področja ribištva.
– opravljenih najmanj pet ribolovnih dni pod vodstvom mentorja ali člana ribiške družine, ki že
ima opravljen ribiški izpit.

8. člen
Ribiški pripravnik mora ažurno voditi pripravniški dnevnik, v katerega zapisuje vse izvedene
aktivnosti, ki mu jih mora potrditi mentor.

9. člen
Po preteku najmanj šestmesečnega obdobja in po izpolnitvi vseh zahtevanih obveznosti, se lahko
ribiški pripravnik prijavi k ribiškemu izpitu. Ribiškega pripravnika prijavi k izpitu ribiška družina,
pisno, na Ribiško zvezo Slovenije.
Pripravniški dnevnik, v katerem so navedene in s strani ribiške družine potrjene zahtevane
aktivnosti, je potrebno priložiti k prijavi ribiškega pripravnika k ribiškemu izpitu.
C: Ribiški izpit

10. člen
Ribiški izpit se opravlja pred tričlansko izpitno komisijo, ki jo imenuje upravni odbor Ribiške zveze
Slovenije.
Mentor kandidata za ribiča ne more sodelovati v izpitni komisiji pred katero bo kandidat opravljal
izpit.

11. člen
Ribiški izpit zajema naslednje vsebine:
1. sklop: – Zgodovina slovenskega sladkovodnega ribištva
– Normativna ureditev sladkovodnega ribištva
2. sklop: – Organiziranost slovenskega sladkovodnega ribištva
– Ribiško upravljanje
3. sklop: – Biologija rib
– Gojitev rib
4. sklop: – Osnove ekologije celinskih voda
– Ogroženost rib v Sloveniji in ukrepanje ob poginih
5. sklop: – Izvajanje ribolova v celinskih vodah
– Osnove o tehnikah ribolova v celinskih vodah
3/4
– Poznavanje sladkovodnih rib

12. člen
Ribiški izpit se opravlja ustno v obliki razgovora, ali izjemoma pisno, in traja največ 30 minut.
Ribiški pripravnik izmed nabora petih skupin vprašanj izbere pet vprašanj in vprašanje s področja
poznavanja sladkovodnih rib. Na vprašanja odgovarja po poljubnem vrstnem redu. Člani izpitne
komisije mu lahko zastavljajo še dodatna vprašanja.

13. člen
Komisija ocenjuje odgovore na posamezna vprašanja z oceno opravil ali ni opravil. Ribiški
pripravnik mora za uspešno opravljen izpit na vsa vprašanja dobiti pozitivno oceno.
V primeru, da ribiški pripravnik prejme negativno oceno na največ dve vprašanji, sme v roku, ki ni
krajši od enega meseca, ponavljati opravljanje izpita iz nabora vprašanj, kjer je prejel negativno
oceno.
V primeru, da ribiški pripravnik prejme negativno oceno na več kot dve vprašanji, ponavlja celoten
izpit. Na ponoven izpit se lahko prijavi v roku, ki ni krajši od treh mesecev od dneva, ko je
neuspešno opravljal predhoden izpit. Število ponavljanj izpita ni omejeno.
D: Vodenje evidenc in stroški

14. člen
Ribiškemu pripravniku, ki je uspešno opravil izpit, izda Ribiška zveza Slovenije potrdilo o uspešno
opravljenem izpitu.

15. člen
Ribiška zveza Slovenije vodi, s privolitvijo ribiškega pripravnika, evidenco opravljenih izpitov, ki
obsega: ime in priimek kandidata, datum in kraj rojstva, kraj stalnega ali začasnega prebivališča s
poštno številko, podatek o članski izkaznici, identifikacijsko oznako člana v skladu s Pravilnikom o
evidencah v RZS, ribiško družino, ki je ribiškega pripravnika prijavila k izpitu ter podatek o datumu
uspešno opravljenega ribiškega izpita.

16. člen
Stroške ribiškega izpita krije ribiški pripravnik in jih je dolžan poravnati pred pristopom k izpitu.

17. člen
Članom izpitne komisije in pripravljalcem inštruktorjev ribičev pripravnikov in inštruktorjem
pripadajo prevozni stroški in nadomestilo za čas opravljanja izpitov oziroma usposabljanja, katerih
višino določi upravni odbor Ribiške zveze Slovenije.
4/4
E: Priznavanje tujega ribiškega izpita

18. člen
Osebi, ki je opravila ribiški izpit v drugi državi, se ta izpit ne prizna kot opravljen ribiški izpit v
Republiki Sloveniji. Izjema velja za osebo, ki je izpit opravila v državi Evropske unije, ki recipročno
priznava veljavnost ribiškega izpita opravljenega v Republiki Sloveniji. V takšnem primeru, mora
kandidat, pred izpitno komisijo Ribiške zveze Slovenije opraviti še dopolnilni izpit iz poznavanja
ribiške zakonodaje Republike Slovenije in sicer iz vsebin, ki se nanašajo na normativno ureditev
sladkovodnega ribištva in izvajanje ribolova z etiko. Kandidat nosi vse stroške opravljanja
dopolnilnega izpita.
F: Prehodna in končna določba

19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o organizaciji in programov
izobraževanja članov ribiških organizacij, ki ga je izdala Ribiška zveza Slovenije in ga objavila v
glasilu Ribič št. 9/81.

20. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Skupščini RZS.

 

Predsednik RZS:
Borut JERŠE, univ.dipl.ekon.