Pravilnik o članstvu, delovanju, pravicah in dolžnostih mladih članov ribiških družin

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse mlade člane RD, njihove mentorje in komisije za delo z mladimi ribiči.
2.člen
Status mladega člana RD imajo državljani R Slovenije, ki so vključeni v ribiško družino in ki v tekočem letu ne dopolnijo starosti 18 let.
Status mladega člana lahko pod istimi pogoji pridobijo tudi člani zamejskih ribiških klubov oziroma člani tujih društev.
Mladi član RD sme loviti samo v spremstvu svojega mentorja ali polnopravnega člana RD pod pogoji, ki so določeni v aktih RD (članske in druge obveznosti, dovoljen ulov).
3.člen
Status polnopravnega člana lahko pridobi mladi član RD v letu, ko je dopolnil 18 let starosti in opravil ribiški izpit.
4.člen
Mladi člani RD so lahko organizirani v samostojno skupino članstva, ki jo usmerja komisija za delo z mladimi člani. Predsednik komisije je mentor mladih članov v RD in izvršuje sklepe komisije.
Če mentor mladih članov RD ni član upravnega odbora RD, ima pravico sodelovati na njegovih sejah. Obvezno mora biti vabljeni na tiste seje, ko je na dnevnem redu mladinska tematika.
5.člen
Mentor mladih članov RD je odgovoren za javnost dela na način, kot ga določa Statut družine.
6. člen
Glasila RIBIČ  mladi član RD ne prejema in ne plačuje le v primeru, ko živi v skupnem gospodinjstvu s polnopravnim (polnoletnim) članom RD.
Naročnino za glasilo RIBIČ za mladega člana RD določa RZS.

 

II. DEJAVNOST MLADIH ČLANOV
7. člen
Namen delovanja mladih članov RD je v tem, da jih družina organizirano seznanja in vključuje v ribiško organizacijo, delo družine ter jih vzgaja in izobražuje predvsem na naslednjih področjih:
–    spoznavanje, varstvo in ohranjanje naravnega bogastva v sladkih vodah in ob njih,
–    spoznavanje življenjskega okolja, življenjskega ciklusa in vrst rib ter drugih sladkovodnih živali,
–    gojitev in vlaganje rib,
–    športni ribolov,
–    razvijanje ribiškega tovarištva, etike in športne zavesti,
–    razvijanje vsestranske ekološke ozaveščenosti.
8. člen
Na področju športnega ribolova se mladi člani RD pod vodstvom mentorja in članov komisije ter drugih zadolženih:
–    seznanijo z etiko športnega ribolova in s pravili, zlasti posebnostmi, ki veljajo v njihovi družini,
–    seznanijo z ribolovnimi vodami, ki so v upravljanju družine,
–    seznanijo in učijo ribolovnih tehnik, ribiških športnih tekmovanj ter usposabljanja s pripomočki in opremo za njihovo izvajanje,
–    naučijo vrednotiti športni ribolov,
–    udeležujejo tekmovanj s področja športnega ribolova in kastinga (suhih disciplin).

III. ČLANSKE OBVEZNOSTI
9. člen
Kdor želi postati mladi član RD, mora vložiti pisno vlogo oziroma pristopno izjavo.
Če se v RD vključi mladi član do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik (starši oziroma skrbnik).
Če se v RD vključi mladi član od dopolnjenega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti, da pisno soglasje zakoniti zastopnik.
Pristopna izjava in članska izkaznica je enotna za vse mlade člane RD.
10. člen
Obnavljanje članstva, prestop mladega člana v drugo RD, njegove posebne pravice in dolžnosti, kakor tudi odgovornosti zakonitega zastopnika mladega člana RD iz prejšnjega člena ureja temeljni akt ribiške družine.
Višino simboličnega članskega letnega prispevka za mlade člane določa UO RD.
11. člen
Za prenehanje članstva mladega ribiča v RD veljajo enaki pogoji kot veljajo za polnopravnega člana.

IV. SPLOŠNE PRAVICE IN DOLŽNOSTI MLADIH RIBIČEV
12. člen
Mladi ribič ima naslednje dolžnosti:
–    da pozna in spoštuje določila tega pravilnika ter ostalih aktov družine (pravilnik o športnem ribolovu, itd.),
–    da s svojimi dejanji in obnašanjem varuje ugled družine, zlasti pa mladega članstva,
–    da se udeležuje raznih oblik ribiškega izobraževanja ter pristopi k opravljanju izpita,
–    da se udeležuje sestankov, ki jih sklicuje mentor mladih ribičev ali pooblaščeni organ družine in zanje prejme vabilo,
–    da se udeležuje organiziranih skupnih delovnih in drugih akcij, tekmovanj družine in izobraževalnih ekskurzij, na katere ga povabi mentor ali pristojni organ,
–    da redno obnavlja članstvo, vplačuje članski prispevek in izpolnjuje druge zanj določene obveznosti in dolžnosti, določene s predpisi in akti, ki veljajo za vse člane družine.
13.  člen
Mladi ribič ima naslednje pravice:
–    da se udeležuje organiziranih oblik delovanja, zlasti še mladih ribičev,
–    da obiskuje tečaje in druge oblike izobraževanja, ki jih organizira RD in ZRD,
–    do opravljanja internega ribiškega izpita,
–    da ob spremembi statusa iz mladega ribiča v polnopravnega člana ob izpolnjenih določilih tega pravilnika razen redne članarine ne plačuje pristopnine ali podobnih drugih dajatev, če je bil član RD najmanj tri (3) leta,
–    da prejme za uspešno delo v družini pohvale in priznanja,
–    da uveljavlja druge pravice, ki izvirajo iz članstva in veljajo za vse člane družine.
Sodelovanje mladih članov do 15. leta starosti v organih je opredeljeno v temeljnih aktih družine.
14. člen
Za vodenje mladih ribičev RD imenuje UO družine komisijo za delo z mladimi ribiči in predsednika komisije kot mentorja.
Imenovanje mentorja in komisije velja praviloma za celo mandatno obdobje organov družine.
Komisijo za delo z mladimi ribiči sestavljajo mentor, najmanj trije (3) polnopravni člani in eden (1) predstavnik mladih ribičev.
15. člen
Izobraževanje mentorjev je organizirano po programu RZS. Mentor in člani komisije izvajajo vzgojno izobraževalni program družine, namenjen mladim ribičem ter izvršujejo sklepe UO, ki se nanašajo na delo z mladimi ribiči.
Za delo komisije je odgovoren mentor.
Komisija lahko za boljše delo z mladimi ribiči predlaga UO v potrditev posamezne inštruktorje, praviloma za eno (1) tekoče leto.
Inštruktorji za svoje delo odgovarjajo mentorju.
16.  člen
Sestanke mladih ribičev vodi mentor, v primeru odsotnosti pa po njegovem pooblastilu eden izmed polnopravnih članov komisije.
Na skupnem sestanku obravnavajo:
–    letni program dela mladih ribičev,
–    obnašanje mladih ribičev v zvezi z ribiško dejavnostjo,
–    predloge za odlikovanja in vzgojne ukrepe,
–    pobude za izboljšanje dela na svojem področju,
–    predloge za sklepe organov RD.

V. ODGOVORNOST MLADEGA RIBIČA
17.  člen
Mladi ribič je odgovoren RD za materialno škodo, ki jo povzroči namenoma ali iz malomarnosti.
Povrnitev materialne škode je v breme staršev ali skrbnikov v skladu s splošno veljavnimi civilnopravnimi predpisi.
18.  člen
Disciplinska odgovornost je opredeljena v določilih pravilnika o disciplinski odgovornosti članov RD.

VI.   KONČNE DOLOČBE
19.   člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga na predlog komisije RZS za delo z mladimi ribiči sprejme predsedstvo RZS.
20.   člen
Z datumom objave tega pravilnika v glasilu RIBIČ preneha veljati vzorec akta >Pravilnik pionirsko mladinske sekcije RD<, ki je bil objavljen v Ribiškem informatorju št. 5 glasila RIBIČ št. 11/89, str. 287.

Predsednik komisije za delo z mladimi: Janko Bezjak
Predsednik RZS: Borut Jerše, dipl. oec.