Poslovnik o delu zbora članov RD Pesnica-Lenart

Na podlagi 23. člena statuta RD je zbor članov  RD Pesnica – Lenart na zasedanju dne 26.03.2022 sprejel

 

POSLOVNIK

o delu zbora članov, kandidacijskem postopku in volitvah v RD Pesnica-Lenart

 1. člen

Poslovnik o delu zbora članov, kandidacijskem postopku in volitvah v RD Pesnica – Lenart (v nadaljevanju: RD) vsebuje določbe o delu zbora članov (v nadaljevanju: zbor), kandidacijskem postopku in volitvah.

 

Sklic zbora

 1. člen

(1) Vabilo za sklic zbora s predlaganim dnevnim redom in gradivom se pošlje članom RD najpozneje 10 dni pred zasedanjem. Gradivo s predlogi sklepov mora biti vsem članom v tem času dostopno vsaj na sedežu RD oziroma na spletnih straneh RD.

(2) Upravni odbor (v nadaljevanju: UO) ob sklicu določi, koga se poleg članov še povabi na  zasedanje zbora.

 

 1. člen

Član RD, ki želi predlagati spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda, mora to pisno sporočiti UO RD najmanj pet dni pred  zasedanjem. Svoj predlog mora obrazložiti. Če je izpolnjen ta pogoj, zbor pred sprejetjem dnevnega reda najprej glasuje o predlagani spremembi oziroma dopolnitvi in nato o dnevnem redu v celoti.

 

Seja zbora

 1. člen

(1) Zbor sestavljajo vsi člani RD.

(2) Seje zbora so se dolžni udeležiti tisti člani organov RD, ki pokrivajo področja, na katera se nanaša dnevni red seje zbora.

(3)Seje zbora se smejo brez glasovalnih pravic udeležiti častni člani, ki niso člani RD, ter  vabljeni gosti (npr. sponzorji, donatorji, predstavniki drugih organizacij in skupnosti) in predstavniki javnosti.

 

 1. člen

(1) Sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija po pregledu vpisane prisotnosti članov in o ugotovitvah poroča na seji zbora.

(2) Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če zbor ni sklepčen, predsednik RD zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen ob vsaki udeležbi, če verifikacijska komisija ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in so bili z vabilom opozorjeni na to sklepčnost.

 

 1. Člen

(1)  Zasedanje zbora začne predsednik RD, ki nato vodi delo, dokler zbor ne izvoli delovnega predsedstva.

(2) Zbor začne delo po dnevnem redu, ki ga predlaga UO in nadaljuje delo po sprejetem dnevnem redu.

(3) Zasedanje zbora se lahko zvočno snema.

 

 1. člen

(1) Delovno predsedstvo zbora ima tri člane, ki jih na predlog UO RD izvoli zbor.

(2) Na predlog UO RD zbor članov izvoli še zapisnikarja, tričlansko verifikacijsko komisijo, tričlansko volilno komisijo, dva overitelja zapisnika in po potrebi še druge organe.

 

 1. člen

(1) Pri posameznih točkah dnevnega reda daje delovno predsedstvo zbora besedo najprej poročevalcu, ki ga je določil UO, ki na seji zbora članov predstavijo gradivo s predlogi sklepov.

(2) Po predstavitvi sledi razprava. Razpravljavci se morajo za razpravo praviloma prijaviti pred začetkom seje zbora članov. Razpravljajo po vrstnem redu prijav. Razpravljavci, ki predstavljajo stališča organov RD ali njihovih delovnih teles, razpravljajo pred drugimi.

(3) Drugim prisotnim daje delovno predsedstvo zbora besedo po zaključku razprave članov.

(4) Delovno predsedstvo zbora sme razpravo časovno omejiti.

 

 1. člen

(1) Ko je razprava o posamezni točki dnevnega reda zaključena, zbor glasuje.

(2) Zbor sprejema sklepe, razen v primerih, določenih v statutu, z večino navzočih članov, ki imajo pravico odločanja. Glasuje se javno tako, da člani izrazijo svoje stališče z dvigom roke. Število članov in število glasov pri glasovanju o vsakem sklepu ugotavlja delovno predsedstvo.

(3) Če je za posamezno vprašanje podanih več predlogov sklepov, zbor najprej odloča o predlogu, ki ga je predlagal organ RD ali predsednik RD, nato pa po vrstnem redu predlogov sklepov, podanih v razpravi.

 1. člen

(1) Zadnja točka dnevnega reda seje zbora je »vprašanja in predlogi«.

(2) Vprašanja in predloge, na katere člani RD niso dobili odgovorov na seji, je dolžan UO obravnavati na prvi seji in o načinu njihove rešitve pisno obvestiti tiste, ki so vprašanja in predloge izpostavili.

 

Zapisnik

 1. člen

(1) O delu zbora zapisnikar napiše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva zbora, oba overitelja in zapisnikar.

(2) V zapisniku se označi čas in kraj seje zbora, število prisotnih članov RD, udeležbo vabljenih gostov, dnevni red seje, izvoljene organe zbora, povzetek razprave pri posameznih točkah dnevnega reda, sprejete sklepe in dokumente, ki so priloženi zapisniku. Magnetogram  seje je priloga zapisniku.

 

Kandidacijski postopek

 1. člen

(1) Postopek kandidiranja se prične s sklepom upravnega odbora o imenovanju kandidacijske komisije, ki jo imenuje:

 • najkasneje 90 dni pred iztekom mandata,
 • najkasneje 60 dni pred  zasedanjem Zbora članov za nadomestne volitve.

(2) Sklep mora določati:

 • predsednika in dva člana kandidacijske komisije,
 • za katero funkcijo se prične postopek kandidiranja,
 • rok za vložitev kandidature in
 • predvideni datum volitev.

(3) Članstvo v kandidacijski komisiji ni združljivo s kandidiranjem za predsednika RD in predsednika nadzornega odbora.

(4) Sklep se posreduje vsem članom in organom RD.

 1. člen

Kandidaturo za predsednika RD, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora, disciplinskega tožilca in njegovega namestnika ter člane disciplinskega  sodišča sme vložiti vsak član RD ali njen organ za vsakogar, ki je v skladu s statutom lahko kandidat.

Za vodilne funkcije v organe upravljanja RD se lahko poteguje kandidat, ki je najmanj 5 let neprekinjeno član RD ter je izpolnjeval vse dolžnosti članov RD (18. člen statuta).

 1. člena

(1) Kandidatura mora vsebovati:

 • osebne podatke kandidata in njegovo dosedanje delo v RD,
 • utemeljitev kandidature,
 • kandidatov osebni pogled na opravljanje funkcije in delovanje RD, če kandidira za funkcijo predsednika RD,
 • podpisano izjavo kandidata o pristanku na kandidaturo.

(2) Kandidatura se vloži kandidacijski komisiji v roku, določenem v sklepu o pričetku postopka kandidiranja. Kandidatura je pravočasna, če prispe na sedež RD v roku, ki je določen za vložitev kandidature.

 1. člen

(1) Kandidacijska komisija v treh dneh po roku za vložitev kandidature pregleda prispele kandidature in sestavi kandidatno listo. Nanjo uvrsti samo kandidate iz kandidatur, ki so v skladu s tem pravilnikom in sklepom o začetku kandidiranja.

(2) Kandidacijska komisija pošlje, v roku naslednjih pet dni, vlagateljem nepopolnih kandidatur pisni odgovor z obrazložitvijo zavrnitve njihove kandidature. V istem roku povabi kandidate za predsednika RD, da izmed predlaganih kandidatov za člana upravnega odbora v 15 dneh pripravijo in predložijo svoje liste kandidatov za člane upravnega odbora.

(4) Če je kandidatov za predsednika RD, ki so v roku posredovali liste kandidatov za člane upravnega odbora, več,  kandidacijska komisija z žrebom določi vrstni red predstavitve na zboru članov. Enako velja tudi v primeru če je več kandidatov za člane nadzornega odbora, disciplinske komisije ali disciplinskega tožilca oziroma njegovega namestnika.

(5) Kandidat, ki odstopi od svoje kandidature, predloži  kandidacijski komisiji pisno odstopno izjavo. To lahko stori najpozneje tri dni do seje upravnega odbora, na kateri le-ta sprejme sklep o sklicu zbora  članov.

 1. člen

(1) Z   dnem, ko je  kandidacijska komisija opravila zadnje opravilo iz prejšnjega člena, je kandidacijski postopek končan.

(2) Dokumentacija kandidacijske komisije je gradivo za volitve, ki ga  kandidacijska komisija predstavi na zboru članov. Gradivo mora biti pravočasno posredovano upravnemu odboru za sklic Zbora članov.

 

Volitve organov RD

 1. člen

Postopek volitev organov RD na zboru vodi delovno predsedstvo v sodelovanju z volilno komisijo, ki jo zastopa njen predsednik. Pred začetkom volitev se Zbor članov seznani o poteku kandidacijskega postopka. Poročilo o tem poda predsednik kandidacijske komisije.

 

 1. člen

 

(1) Kandidat za predsednika RD pred volitvami predstavi svoj program z obrazložitvijo kadrovskih predlogov za člane UO (po statutu jih je 7, to so predsednik,  podpredsednik RD, tajnik RD, gospodar RD in še 3 drugi člani, praviloma predsedniki komisij).

 

(2) Če je kandidatov za predsednika več, se predstavijo po vrstnem redu, ki ga je z žrebom določila kandidacijska komisija. Delovno predsedstvo zbora sme vnaprej določiti dolžino časa, enako za vse, ki ga lahko kandidati porabijo za predstavitev.

 

 1. člen

(1) Glasovanje je javno.

(2) Če je kandidatov za predsednika RD več, se glasuje po vrstnem redu, kot so se predstavili.

(3) O kandidatu za predsednika RD in predlogu članov UO se glasuje skupaj.

 

 1. člen

(1) Če se glasuje o enem kandidatu, je izvoljen, če je zanj glasovala večina navzočih članov.

(2) Če se glasuje o dveh kandidatih, je izvoljen kandidat, za katerega je glasovalo več članov.

(3) Če se glasuje o več kandidatih, pa nobeden ni dobil večine iz 1. odstavka tega člena, se opravi dodatno glasovanje med kandidatoma, za katera je v prvem glasovanju glasovalo največ navzočih članov.

(4) V primeru, da je za dva kandidata glasovalo enako število članov in sta dobila enako število  glasov, volilna komisija določi izvoljenega kandidata z žrebom.

 

 1. člen

(1) Sledijo volitve članov nadzornega odbora, članov disciplinske komisije ter disciplinskega tožilca in njegovega namestnika.

(2) Če je kandidatov za posamezen organ toliko, kot se jih voli, se glasuje za listo kot celoto, v nasprotnem primeru se o kandidatih glasuje posamezno po vrstnem redu, ki ga je določila kandidacijska komisija  z žrebom. Izvoljeni so kandidati, za katere je glasovalo največ navzočih članov.

 1. člen

(1) O svojem delu volilna komisija piše poseben zapisnik, v katerem označi čas in kraj volitev, sestavo komisije, število glasovalcev, potek glasovanja in rezultate volitev za posamezne organe, ki se jih voli ter druge pomembne ugotovitve v zvezi z volitvami.

(2) Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije, zatem pa ga predsednik volilne komisije izroči delovnemu predsedstvu zbora, ki razglasi rezultate volitev.

 

 1. člen

Ugovore na potek ali na sam rezultat volitev, ki so podani na zboru, proučita skupaj delovno predsedstvo in volilna komisija ter poročata zboru, da odloči o ugovoru.

 

Sklic zbora članov na daljavo

 1. člen

Vabilo za sklic s predlaganim dnevnim redom in gradivom se pošlje po navadni in elektronski pošti  članom RD najpozneje deset dni pred sejo. Če je član podal pisno soglasje mu RD pošlje vabilo in gradivo le po elektronski pošti.

 

UO pri vsaki točki dnevnega reda določi in predlaga vsebino sklepa o katerem se glasuje na daljavo.

 

 1. člen

Vsak član RD lahko v roku 5 dni od sklica posreduje svoje mnenje ali stališče do posameznega predlaganega sklepa. Posamezna mnenja in stališča članov se objavijo na spletni strani RD.

 

 1. člen

Glasovanje na daljavo poteka preko navadne in elektronske pošte. Vsak član lahko glasuje v času šest dni od prejema vabila in gradiva do izteka 10 dni od sklica.

 

Glasovanje se opravi tako, da se na priloženi glasovnici glasuje za predlagani sklep ali proti. Na glasovnici mora biti določen čas, v katerem se opravi glasovanje in sicer datum in ura glasovanja. Oddani glas preko elektronske pošte zunaj tega roka ni veljaven. Oddani glas po pošti je veljaven, če je oddan na pošto zadnji dan glasovanja. Ne oddana glasovnica se šteje za vzdržan glas.

 

 1. člen

O delu zbora članov  napiše tajnik RD zapisnik, ki ga podpišeta predsednik RD in predsednik nadzornega odbora RD.

V zapisniku se navede čas sklica, seznam vabljenih članov, posredovana mnenja in stališča članov, podatki o glasovanju, podatki o izidu glasovanja za posamezen predlagan sklep in ugotovitev ali je sklep sprejet ali ne.

K zapisniku se priloži celotno gradivo, ki je bilo posredovano članom, vsa elektronska sporočila članov, s katerimi so podali mnenja in stališča o poslanem gradivu, vsa elektronska sporočila in glasovnice poslane po pošti, ki dokazujejo kako je posamezen član glasoval o posameznem sklepu.

 

Končni določbi

 1. člen

Če statut ali ta poslovnik ne vsebujeta določb, kako naj posamezen organ zbora ravna, ko odloča o določenem vprašanju, organ zbora predhodno določi način ravnanja.

 

 1. člen

Ta poslovnik začne veljati, ko ga sprejme zbor članov RD.

Predsednik RD: Branko Vukan