ZBOR RIBIČEV 11.3. 2023

VABILO

 

Sklicujemo 66. redni zbor članov RD Pesnica Lenart, ki bo v soboto, 11. marca 2023, ob 9.00 uri v domu PGD Lenart, Partizanska c. 12, Lenart .
Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut, nato pa veljavno odloča ob vsaki udeležbi.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora in potrditev dnevnega reda
  – delovno predsedstvo (3), zapisnikar (1), overitelja (2), verifikacijska komisija (3), volilna komisija (3)

 

 1. Poročilo verifikacijske komisije

 

 1. Nadomestne volitve za mandatno obdobje 2020-2025 (voli se gospodar RD in član UO)

 

 1. Poročila o delu RD Pesnica za leto 2022
  –  skupno poročilo predsednika RD o delu organov RD in komisij v letu 2022

–  poročilo nadzornega odbora
–  finančno poročilo

 1. Razprava po poročilih in njihova potrditev

 

 1. Predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 2023
 2. Razprava po programu in finančnem planu in njihova potrditev
 3. Vprašanja in predlogi članov RD .

Dober prijem !
                                                                                                Predsednik RD Pesnica
                                                                                                          Branko Vukan