Poslovnik o delu zbora članov RD Pesnica-Lenart

Na podlagi 6. odstavka 20 člena statuta RD Pesnica – Lenart je zbor članov  RD Pesnica – Lenart na zasedanju dne  27.3.2015 sprejel

 

POSLOVNIK

o delu zbora članov RD Pesnica – Lenart

 

1.    člen

Poslovnik o delu zbora članov RD Pesnica – Lenart (v nadaljevanju: RD) vsebuje določbe o delu zbora članov (v nadaljevanju: zbor).

Sklic zbora

2.    člen

(1) Vabilo za sklic zbora s predlaganim dnevnim redom in gradivom se pošlje članom RD najpozneje 14 dni pred zasedanjem. Gradivo s predlogi sklepov mora biti vsem članom v tem času dostopno vsaj na sedežu RD oziroma na spletnih straneh RD.

(2) Upravni odbor (v nadaljevanju: UO) ob sklicu določi, koga se poleg članov še povabi na  zasedanje zbora.

 3.    člen

 Član RD, ki želi predlagati spremembo oziroma dopolnitev dnevnega reda, mora to pisno sporočiti UO RD najmanj pet dni pred  zasedanjem. Svoj predlog mora obrazložiti. Če je izpolnjen ta pogoj, zbor pred sprejetjem dnevnega reda najprej glasuje o predlagani spremembi oziroma dopolnitvi in nato o dnevnem redu v celoti.

Seja zbora

4.    člen

(1) Zbor sestavljajo vsi člani RD.

(2) Seje zbora so se dolžni udeležiti tisti člani organov RD, ki pokrivajo področja, na katera se nanaša dnevni red seje zbora.

(3)Seje zbora se smejo brez glasovalnih pravic udeležiti častni člani, ki niso člani RD, ter  vabljeni gosti (npr. sponzorji, donatorji, predstavniki drugih organizacij in skupnosti) in predstavniki javnosti.

5.    člen

(1) Sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija po pregledu vpisane prisotnosti članov in o ugotovitvah poroča na seji zbora.

(2) Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če zbor ni sklepčen, predsednik RD zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen ob vsaki udeležbi, če verifikacijska komisija ugotovi, da so bili vabljeni vsi člani in so bili z vabilom opozorjeni na to sklepčnost.

 6.    Člen

(1)  Zasedanje zbora začne predsednik RD, ki nato vodi delo, dokler zbor ne izvoli delovnega predsedstva.

(2) Zbor začne delo po dnevnem redu, ki ga predlaga UO in nadaljuje delo po sprejetem dnevnem redu.

(3) Zasedanje zbora se lahko zvočno snema.

7.    člen

 (1) Delovno predsedstvo zbora ima tri člane, ki jih na predlog UO RD izvoli zbor.

(2) Na predlog UO RD zbor članov izvoli še zapisnikarja, tričlansko verifikacijsko komisijo, tričlansko volilno komisijo, dva overitelja zapisnika in po potrebi še druge organe.

 

8.    člen

 

(1) Pri posameznih točkah dnevnega reda daje delovno predsedstvo zbora besedo najprej poročevalcu, ki ga je določil UO, ki na seji zbora članov predstavijo gradivo s predlogi sklepov.

(2) Po predstavitvi sledi razprava. Razpravljavci se morajo za razpravo praviloma prijaviti pred začetkom seje zbora članov. Razpravljajo po vrstnem redu prijav. Razpravljavci, ki predstavljajo stališča organov RD ali njihovih delovnih teles, razpravljajo pred drugimi.

(3) Drugim prisotnim daje delovno predsedstvo zbora besedo po zaključku razprave članov.

(4) Delovno predsedstvo zbora sme razpravo časovno omejiti.

9.    člen

 

(1) Ko je razprava o posamezni točki dnevnega reda zaključena, zbor glasuje.

(2) Zbor sprejema sklepe, razen v primerih, določenih v statutu, z večino navzočih članov, ki imajo pravico odločanja. Glasuje se javno tako, da člani izrazijo svoje stališče z dvigom roke. Število članov in število glasov pri glasovanju o vsakem sklepu ugotavlja delovno predsedstvo.

(3) Če je za posamezno vprašanje podanih več predlogov sklepov, zbor najprej odloča o predlogu, ki ga je predlagal organ RD ali predsednik RD, nato pa po vrstnem redu predlogov sklepov, podanih v razpravi.

10.  člen

 

(1) Zadnja točka dnevnega reda seje zbora je »vprašanja in predlogi«.

(2) Vprašanja in predloge, na katere člani RD niso dobili odgovorov na seji, je dolžan UO obravnavati na prvi seji in o načinu njihove rešitve pisno obvestiti tiste, ki so vprašanja in predloge izpostavili.

 

Zapisnik

11.  člen

 

(1) O delu zbora zapisnikar napiše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva zbora, oba overitelja in zapisnikar.

(2) V zapisniku se označi čas in kraj seje zbora, število prisotnih članov RD, udeležbo vabljenih gostov, dnevni red seje, izvoljene organe zbora, povzetek razprave pri posameznih točkah dnevnega reda, sprejete sklepe in dokumente, ki so priloženi zapisniku. Magnetogram  seje je priloga zapisniku.

 

Volitve organov RD

12.  člen

 Postopek volitev organov RD na zboru vodi delovno predsedstvo v sodelovanju z volilno komisijo, ki jo zastopa njen predsednik.

 

13.  člen

(1) Kandidat za predsednika RD pred volitvami predstavi svoj program z obrazložitvijo kadrovskih predlogov za člane UO (po statutu jih je 7, to so predsednik,  podpredsednik RD, tajnik RD, gospodar RD in še 3 drugi člani, praviloma predsedniki komisij).

 

(2) Če je kandidatov za predsednika več, se predstavijo po vrstnem redu, ki ga je z žrebom določila kandidacijska komisija. Delovno predsedstvo zbora sme vnaprej določiti dolžino časa, enako za vse, ki ga lahko kandidati porabijo za predstavitev.

14.  člen

(1) Glasovanje je javno.

(2) Če je kandidatov za predsednika RD več, se glasuje po vrstnem redu, kot so se predstavili.

(3) O kandidatu za predsednika RD in predlogu članov UO se glasuje skupaj.

15.  člen

 

(1) Če se glasuje o enem kandidatu, je izvoljen, če je zanj glasovala večina navzočih članov.

(2) Če se glasuje o dveh kandidatih, je izvoljen kandidat, za katerega je glasovalo več članov.

(3) Če se glasuje o več kandidatih, pa nobeden ni dobil večine iz 1. odstavka tega člena, se opravi dodatno glasovanje med kandidatoma, za katera je v prvem glasovanju glasovalo največ navzočih članov.

(4) V primeru, da je za dva kandidata glasovalo enako število članov in sta dobila enako število  glasov, volilna komisija določi izvoljenega kandidata z žrebom.

 

16.  člen

(1) Sledijo volitve članov nadzornega odbora, članov in namestnikov članov disciplinske komisije ter disciplinskega tožilca.

(2) Če je kandidatov za posamezen organ toliko, kot se jih voli, se glasuje za listo kot celoto, v nasprotnem primeru se o kandidatih glasuje posamezno po vrstnem redu, ki ga je določila kandidacijska komisija  z žrebom. Izvoljeni so kandidati, za katere je glasovalo največ navzočih članov.

17.  člen

(1) O svojem delu volilna komisija piše poseben zapisnik, v katerem označi čas in kraj volitev, sestavo komisije, število glasovalcev, potek glasovanja in rezultate volitev za posamezne organe, ki se jih voli ter druge pomembne ugotovitve v zvezi z volitvami.

(2) Zapisnik podpišejo vsi člani volilne komisije, zatem pa ga predsednik volilne komisije izroči delovnemu predsedstvu zbora, ki razglasi rezultate volitev.

 

18.  člen

 Ugovore na potek ali na sam rezultat volitev, ki so podani na zboru, proučita skupaj delovno predsedstvo in volilna komisija ter poročata zboru, da odloči o ugovoru.

 Končni določbi

19.  člen

Če statut ali ta poslovnik ne vsebujeta določb, kako naj posamezen organ zbora ravna, ko odloča o določenem vprašanju, organ zbora predhodno določi način ravnanja.

 

20.  člen

Ta poslovnik začne veljati, ko ga sprejme zbor članov RD.

Predsednik RD : Branko Vukan