Etični kodeks

ETIČNI KODEKS SLOVENSKIH SLADKOVODNIH RIBIČEV

I. UVODNO
Ta kodeks predstavlja skupne vrednote slovenskih sladkovodnih ribičev, ki so
vzklile skozi desetletja skupnega prizadevanja za življenja vredno okolje, neokrnjeno
naravo, čiste vode in bogastvo vodnega življa.
Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev je odraz moralnih standardov
slovenskih ribičev v odnosu do:
– narave in okolja,
– ribe in ostalega vodnega življa,
– drugih ribičev.
Nespoštovanje kodeksnih pravil predstavlja moralni prestopek ribiča za katerega
je odgovoren pred drugimi ribiči.

II. ODNOS RIBIČEV DO NARAVE
(1) Ribiči se zavedamo, da predstavljamo bistven del strokovne javnosti, ki jim ni
vseeno kakšno naravo, okolje in vode bomo zapustili našim zanamcem.
(2) Do ribolovne vode hodimo po uhojenih poteh, vozila pa puščamo na za te
namene namenjenih mestih.
(3) Za seboj ne puščamo smeti in odpadkov, poskrbimo tudi za odstranitev ostalih
odpadkov.
(4) Morebitne kršitelje opozarjamo, s svojimi ravnanji in odnosom do narave in
okolja pa smo jim zgled.
(5) Morebitne pogine rib ali druga zapažanja na vodi nemudoma javimo pristojnim
ter aktivno sodelujemo pri preprečevanju in reševanju škode.

III. ODNOS RIBIČEV DO RIBE
(6) Ribe lovimo na human in predpisan način.
(7) Etični odnos do ribe izkazujemo s tem, da ribo, ki je ne nameravamo upleniti,
brez dolgega utrujanja nepoškodovano osvobodimo trnka in jo vrnemo v vodo.
(8) Ribo uplenimo izključno za svoje potrebe in praviloma ne lovimo rib za druge.
(9) Ko se odločimo za uplenitev ribe to storimo na human in čim manj boleč način.
(10) Nikoli ne mučimo ali kako drugače škodljivo ravnamo z ribo ali drugim
vodnim življem.

IV. MEDSEBOJNI ODNOS MED RIBIČI
(11) Ribiči smo med seboj tovariši in se pozdravljamo.
(12) Mlajšim ribičem predstavljamo vzor, jim pomagamo in jih usmerjamo.
(13) Ribiškemu gostu vedno prepustimo boljše lovno mesto.
Etični kodeks
2/2
(14) Ribiču, ki ni domačin svetujemo in predlagamo najboljše ribolovne načine.
(15) Ribiči med seboj komuniciramo strpno in si vsestransko pomagamo.

V. ZAKLJUČNO
Upravni odbor RZS imenuje tričlanski Častni odbor etičnega kodeksa.
Častni odbor etičnega kodeksa pojasnjuje določila etičnega kodeksa in ocenjuje
skladnost posameznih dejanj in ravnanj s področja sladkovodnega ribištva z določili
Etičnega kodeksa slovenskih sladkovodnih ribičev.
Vsak ribič ali ribiška organizacija sme na Častni odbor etičnega kodeksa nasloviti
zahtevo za obravnavo vprašanja s področja sladkovodnega ribištva za katerega
meni, da je domnevno neskladno z določili tega kodeksa.
Častni odbor etičnega kodeksa seznani javnost o svojih odločitvah z objavo v
glasilu Ribič.
Vsebina etičnega kodeksa je sestavni del vseh izobraževalnih oblik ribičev.

 

Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev je sprejela Skupščina RZS
v Račah, dne 20. 6. 2009
Predsednik Ribiške zveze Slovenije
Borut JERŠE