ČLANSTVO V RD

Podajam nekaj informacij ki so pomembne za vključevanje v članstvo  odraslih in mladih ribičev v ribiško družino.

 

ČLANSTVO V RD PESNICA LENART ( prepis iz statuta RD Pesnica Lenart)

 

 1. člen

Član RD je lahko vsak državljan Republike Slovenije ali državljan Evropske unije ter tujec s stalnim bivališčem v R. Sloveniji ob enakih pogojih in na enak način, ki je določen v tem statutu. Članstvo v RD je postovoljno. Novim članom RD ne zaračunava pristopnine.

RD ima:

 • redne člane,
 • častne člane,
 • člane – študente in
 • mladoletne člane.
 1. člen

Polnoletna oseba, ki se prvič včlani v RD ima status pripravnika, ki traja eno leto.

Pripravnik mora izvršiti naloge po programu in opraviti izpit za ribiča pri Ribiški zvezi Slovenije. Iz upravičenih razlogov se pripravniku lahko pripravništvo podaljša za eno leto.

Dokler član ne opravi ribiškega izpita, ne more samostojno loviti rib. V času pripravništva lahko ribiški pripravnik izvaja ribolov le v obsegu 50 dni v spremstvu mentorja, ki mu ga določi RD ali drugega člana te RD, ki ima opravljen ribiški izpit. Član, ki prestopa iz mladoletnega članstva v rednega, sme uveljavljati že opravljeno pripravniško dobo, če je bil v RD včlanjen neprekinjeno vsaj tri leta.

2. člen

Redni člani imajo naslednje pravice in dolžnost:

a.) pravice:

 • da volijo in so voljeni,
 • da sodelujejo pri delu in odločajo v organih RD,
 • da se udeležujejo srečanj, prireditev in tekmovanj, ki jih organizira RD,
 • da sodelujejo pri izdelavi programa RD in so seznanjeni z njenim upravljanjem ribiškega okoliša ter finančnim poslovanjem,
 • da lovijo ribe pod pogoji, ki jih določi RD,
 • da nosijo ribiški znak in odlikovanja,
 • da imajo pri zaposlovanju v RD ob enakih pogojih prednost,
 • da najmanj 30 članov lahko zahteva razrešitev kateregakoli organa RD.

b.) dolžnosti:

 • da spoštujejo statut, druge akte in sklepe organov RD,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog RD,
 • da redno plačujejo članarino in druge prispevke,
 • da izvajajo ribolovno pravico skladno z zakonom in z določili RD,
 • da se izobražujejo in usposabljajo,
 • da dajejo RD informacije skladno z obrazcem „vloga za sprejem v članstvo“,
 • da varujejo ugled RD.

 

 1. člen

 

Kandidat za člana zaprosi za članstvo z obrazcem ‘vloga za sprejem v članstvo’, v katerem navede identifikacijske podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega bivališča, davčno številko, podatke o dosedanjem članstvu in datum morebitno opravljenega ribiškega izpita) ter podpiše izjavo, da sme RD uporabljati te podatke le za svojo evidenco in za potrebe zvez ali združenj, v katere je RD včlanjena ali jih je ustanovila.

 

 1. člen

 

O sprejemu v redno članstvo odloča upravni odbor RD.

 

Članstvo se lahko odkloni tistim osebam, ki so bile kaznovane zaradi kaznivega dejanja ali prekrška zoper varstvo okolja in zaščite živali, ali so bile izključene iz iste ali druge RD zaradi disciplinskega prekrška, pa od izključitve še ni minilo 5 let. O odklonitvi je kandidata potrebno pisno obvestiti v roku 30 dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitev se lahko kandidat pritoži v 30 dneh od prejema obvestila na zbor članov RD. Enako pritožbo lahko kandidat vloži, če ne dobi obvestila v treh mesecih od obravnave njegove pristopne izjave na UO.

 

 1. člen

 

Mladoletni član je oseba do dopolnjenega 18 leta starosti.

 

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik, do dopolnjenem 15. letu starosti, pa zakoniti zastopnik poda pisno soglasje. Mladoletni član sme ribolovne pravice izvajati samo v spremstvu mentorja ali člana RD z opravljenim ribiškim izpitom. Po dopolnitvi 15 let starosti sme mladoletni član opraviti ribiški izpit, če je pred tem bil najmanj tri leta nepretrgoma član RD.

 

 1. člen

 

Član – študent je član, za čas od 18. leta do dopolnjenega 25. leta starosti, če lahko dokaže, da v tem obdobju redno študira.

 

Član – študent mora imeti člansko izkaznico, ki velja za rednega člana, ima enake pravice in dolžnosti razen na finančnem področju.

 

Finančne obveznosti člana – študenta so enake kakor za mladoletnega člana.

 

Celotno vsebino statuta si lahko pogledate na spletni strani ribiške družine.