65. ZBOR RIBIČEV RD PESNICA LENART

VABILO

 

Sklicujem 65. redni zbor članov RD Pesnica Lenart, ki bo v soboto, 26. marca 2022 ob 9.00 uri v Domu PGD Lenart, Partizanska c. 12, Lenart v Slov. goricah.

 
Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut, nato pa veljavno odloča ob vsaki udeležbi.

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov občnega zbora in potrditev dnevnega reda
  – delovno predsedstvo (3), zapisnikar (1), overitelja (2), verifikacijska komisija (3), volilna komisija (3)

 

 1. Poročilo verifikacijske komisije

 

 1. Nadomestne volitve za mandatno obdobje 2020-2025 (voli se podpredsednik in član UO)

 

 1. Sprejem sprememb Statuta RD, Poslovnika o delu zbora članov in volitev, Pravilnika o disciplinskih ukrepih, Pravilnika o priznanjih RD (objavljeno na spletni strani: http://www.rdpesnica-lenart.si/ )

 

 1. Poročila o delu RD Pesnica za leto 2021
  –  skupno poročilo predsednika RD o delu organov RD in komisij v letu 2021

–  poročilo nadzornega odbora
–  finančno poročilo

 1. Razprava po poročilih in njihova potrditev

 

 1. Predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 2022
 2. Razprava po programu in finančnem planu in njihova potrditev
 3. Vprašanja in predlogi članov RD.

  Zbor članov bo potekal po veljavnih ukrepih in navodilih NIJZ za preprečitev širjenja Covid-19. (zaščitna maske v zaprtih prostorih)

Dober prijem!
                                                                                                Predsednik RD Pesnica
                                                                                                          Branko Vukan