63. ZBOR RIBIČEV

VABILO

 

Sklicujem 63. redni zbor članov RD Pesnica Lenart, ki bo v soboto, 21. marca 2020 ob 9.00 uri v Domu PGD Lenart, Partizanska c. 12, Lenart v Slov. goricah.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut, nato pa veljavno odloča ob vsaki udeležbi.

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Izvolitev organov občnega zbora in potrditev dnevnega reda
    – delovno predsedstvo (3), zapisnikar (1), overitelja (2), verifikacijska komisija (3),      volilna komisija (3)

3. Poročilo verifikacijske komisije

4. Poročila o delu RD Pesnica za leto 2019

–  skupno poročilo predsednika RD o delu organov RD in komisij v letu 2019

–  poročilo nadzornega odbora
–  finančno poročilo

  1. Razprava po poročilih in njihova potrditev

 

  1. Volitve za mandatno obdobje 2020-2025 (voli se predsednik, podpredsednik,

tajnik, gospodar, člani UO, nadzorni odbor, disciplinsko razsodišče  in tožilec)

  1. Predstavitev programa dela in finančnega načrta za leto 2020
  2. Razprava po programu in finančnem planu in njihova potrditev
  3. Vprašanja in predlogi članov RD .                                             Vse člane prosimo, da se zbora zaradi volitev zanesljivo udeležijo.

Dober prijem!
                                                                                                Predsednik RD Pesnica
                                                                                                          Branko Vukan