60. ZBOR RIBIČEV RD PESNICA LENART 2017_FOTO GALERIJA

 

VABILO

 

Sklicujem 60. redni zbor članov RD Pesnica Lenart, ki bo v soboto, 18. marca 2017 ob 9.00 uri v domu PGD Lenart, Partizanska c. 12, Lenart v Slov. goricah.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Če zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut, nato pa veljavno odloča ob vsaki udeležbi.

Za  zbor ribičev predlagam naslednji

DNEVNI RED:

  1. Otvoritev in pozdrav
  2. Izvolitev organov  zbora ribičev in potrditev dnevnega reda
    – delovno predsedstvo (3), zapisnikar (1), overitelja (2), verifikacijska komisija (3)
  3. Poročilo verifikacijske komisije

4.  Poročila o delu RD Pesnica v letu 2016
–  skupno poročilo predsednika RD o delu organov RD in komisij v letu 2016
–  finančno poročilo (poda predstavnik računovodstva) za leto 2016

–  poročilo nadzornega odbora

5. Razprava po poročilih in njihova potrditev
6. Predstavitev programa dela za leto 2017 in finančnega plana za leto 2017
7. Razprava po programu in finančnem planu in njihova potrditev
8. Razno, vprašanja in predlogi članov RD.

Vse člane prosimo, da se zbora zanesljivo udeležijo.
Dober prijem!
                                                                                                Predsednik RD Pesnica
                                                                                                          Branko Vukan

 

DSCN8223 DSCN8219 DSCN8225 DSCN8226 DSCN8227 DSCN8230